Günlük yaşantımızda, satış sözleşmesinden sonra en çok yaptığımız sözleşmelerden biri de, hiç şüphesiz, eser sözleşmesidir. Bir bedel karşılığında; eskiyen ayakkabıyı tâmir ettirmekten, berberde saç-sakal kestirmekten, saç ektirmekten, su veya elektrik tesisatındaki ârızanın onarımını yaptırmaktan, terziye giysi diktirmekten, kirlenen giysiyi kuru temizlemeye vermekten, ev veya işyeri temizliği yaptırmaktan, aracımızı yıkatmaktan veya bakım-onarım için servise bırakmaktan, diş ve organ protezi ile estetik ameliyat yaptırmaktan, fotoğraf ve video çekiminden, arsa payı karşılığı inşaat yaptırmaktan, bina, yol, liman, asma köprü, havaalanı, tünel, baraj ve nükleer santral inşaatına kadar, küçükten büyüğe, akla gelebilecek olumlu-olumsuz tüm yapım işleri, eser (istısnâ) sözleşmesinin konularını oluşturur. İşin niteliğine ve tarafların sıfatına bakılmaksızın eser (istısnâ) sözleşmelerinden kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen (TBK m 470 - 486) hüküm ve kararların temyizen incelenmesi görevi, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. Ayrıca, yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 gün ve 1987/2 E. 1988 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali davaları ile 2004 sayılı İİK'nın 94. maddesine göre icra müdürlüğünden alınan yetkiye dayalı olarak yüklenicinin alacaklısı tarafından arsa sahibi aleyhine açılan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararları temyizen inceleme görevi de 15. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır. Görevli Dairenin, tarihleri ne olursa olsun, ilkelerini içeren ve güncelliklerini koruyan emsal nitelikteki kararlarına da, mümkün olduğu ölçüde, kitapta yer verilmiştir. Kitabın nüvesini, ders notları oluşturmaktadır. Kitap, bu niteliği itibarıyla bir içtihat kitabı olmaktan ziyade; okurları, eser sözleşmesi ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. 6098 sayılı (yeni) Türk Borçlar Kanunu'na göre yeniden düzenlenen ve eski - yeni madde karşılaştırması yapılan kitap, bu 5. baskısında da bir kez daha gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir. Konular, dokuz bölüm hâlinde ele alınmış ve deyim yerindeyse; sözleşmenin, doğumundan ölümüne kadar olan tüm yaşamı, sıra takip edilerek, siz değerli okurlara sunulmaya çalışılmış ve daha iyi anlaşılabilmesi için de, zorunlu olarak, bazı tekrarlar yapılmıştır. Birinci bölümde; ilgili bazı kavramlar ile bu sözleşmenin mevzuat içerisindeki yerine ve niteliğine değinilerek, hâfızalar tazelenmiş ve eser sözleşmesine girişin anahtarı verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölüm, eser sözleşmesinin doğumuna tanıklık eden bölümdür. Üçüncü bölümde, tarafların borçları sayılmış ve ifa açıklanmıştır. Başka bir anlatımla; bu bölüm, direnime düşmeksizin, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesini, süresinde ifanın gerçekleştirilmesini ve sonunda da, sözleşmenin doğal yoldan sona ermesini açıklayan bölümdür. Dördüncü bölüm ise, direnim ve sonuçlarını (geciken ifayı beklemeyi veya ifadan vazgeçerek zararın giderilmesini ya da sözleşmeden dönmeyi) içeren bölümdür. Beşinci bölüm, üçüncü kişilerin haklarının açıklandığı bölümdür. Daha ziyade, kat (pay) karşılığı olarak yapılmakta olan inşaattan bağımsız bölüm satın alanların hakları incelenmiştir. Altıncı bölümde, eserin meydana getirilişi sırasında vuku bulan kazalar ve bu kazalar karşısında tarafların sorumlulukları ele alınmıştır. Yedinci bölüm, eser sözleşmelerinin sona erme nedenlerinin toplu olarak özetlendiği bölümdür. Sekizinci bölümde, eser sözleşmeleri yönünden, yargı yolu, görev ve yetki kurallarına kısaca değinilmiştir. Dokuzuncu bölümde de, sözleşme örnekleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi yer almıştır.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257595124
Yayın Tarihi :2021-06-22
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :5.Baskı
Sayfa Sayısı :656
Kapak :Ciltli
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Yaşar Engin Selimoğlu
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler