Teşekkür
GİRİŞ
1.1. Sorun
1.2. Amaç
1.3. Önem
1.4. Varsayımlar
1.5. Sınırlıklar
1.6. Tanımlar
SPOR VE ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ
2.1. Endüstri Kavramı
2.2. Spor Endüstrisi Kavramı
2.3. Sporun Diğer Endüstrilerle Olan İlişkisi
2.3.1. Spor Endüstrisi ve Eğlence Endüstrisi İlişkisi
2.3.2. Spor Endüstrisi ve Medya Endüstrisi İlişkisi
2.3.3. Spor Endüstrisi ve Sağlık Endüstrisi İlişkisi
2.3.4. Spor Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi İlişkisi
2.4. Spor ve Serbest Zaman Endüstrisi
2.4.1. Spor ve Serbest Zaman Endüstrisinin Gelişmesini
Etkileyen Faktörler
2.5. Spor ve Rekreasyon Talebinin Teorik Alt Yapısı
2.5.1. Spor Katılımcısı
2.5.2. Aktif Katılım
2.5.3. Pasif Katılım
YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
3.3. Veri Toplama Tekniği ve Aracı
3.3.1. Ölçme Aracının Geçerliği ve Güvenirliği
3.3.1.1. Yüzeysel Geçerlik
3.3.1.2. İçerik Geçerliği
3.3.1.3. Yapı Geçerliği
3.3.1.4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
3.3.1.5. Ölçeğin Güvenirliği
3.3.1.5.1. Test-Tekrar Test Güvenirliği
3.3.1.5.2. İç Tutarlılık
BULGULAR
4.1. Tanımlayıcı İstatistikler
4.1.1. Spor Katılım Profilinin Demografik Özelliklerinin Tanımlayıcı İstatistik Bulguları
4.1.2. Örneklem Grubunun İkamet Edilen Hane Değişkenine Göre Tanımlayıcı İstatistik
Bulguları
4.1.3. Örneklem Grubunun Ekonomik Yapısına İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Bulguları
4.1.4. Örneklem Grubunun İkamet Edilen İllere Göre Tanımlayıcı İstatistik Bulguları
4.1.5. Örneklem Grubunun Sportif ve Sosyal Faaliyetlere Katılım Durumlarına İlişkin
Tanımlayıcı İstatistik Bulguları
4.2. Varyans Analizi (t-testi )
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257496193
Yayın Tarihi :2021-09-30
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :141
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Nilgün Çağlarırmak Uslu
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler