Bölüm 1 Kardiyak Cerrahide Protamin Kullanımı ve Advers Etkiler
Bölüm 2 Kardiyak Vasküler Cerrahide Kan Koruma Stratejileri
Bölüm 3 Kardiyak Cerrahide Postoperatif Hemoraji ve Transfüzyonun Prediktörleri
Bölüm 4 Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrasında Gelişen
Komplikasyon Yönetiminde Ekokardiyografinin Yeri
Bölüm 5 Kardiyopulmoner Bypass ve Komplikasyonları
Bölüm 6 Nadir Anatomik Varyasyonlarda Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Bölüm 7 Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastalarda
Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Bölüm 8 Akut Miyokard Enfarktüsü Sonrası Septal Defektin Cerrahi Tedavisi
Bölüm 9 Kalp Yaralanmaları
Bölüm 10 Kardiyak Minimal İnvaziv Cerrahi Teknikler
Bölüm 11 Aort Kapak Koruyucu Cerrahileri
Bölüm 12 Aort Kapak Cerrahisinde Yenilikler
Bölüm 13 Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Erişim Yolları
Bölüm 14 Mitral Kapak Onarımında İntraoperatif Transözefageal
Ekokardiyografi ve Anestezi Yönetimi
Bölüm 15 Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Oluşan Posterior
Ventrikül Rüptürlerine Yaklaşım
Bölüm 16 Triküspit Kapak Hastalıkları Cerrahi Tedavisi
Bölüm 17 Erişkin Tip Alcapa Sendromu
Bölüm 18 Atrioventriküler Septal Defekt
Bölüm 19 Büyük Arter Transpozisyonunda
Tanı-Preoperatif-İntraoperatif-Postoperatif Yönetim
Bölüm 20 Total Anormal Pulmoner Venöz Bağlantı
Tanı-Preoperatif-İntraoperatif-Postoperatif Yönetim
Bölüm 21 Perikaridyal Effüzyonlarda Perkütan ve Cerrahi Girişimler
Bölüm 22 Konstriktif Perikardit
Bölüm 23 İnfektif Endokardit Cerrahi Tedavisi
Bölüm 24 Mikrobiyoloji Gözüyle Kardiyak Kist Hidatik
Bölüm 25 Kalp Tümörlerine Vaka Eşliğinde Yaklaşım
Bölüm 26 Vakalarla Sternotomi Komplikasyonları
Bölüm 27 Postoperatif Derin Sternal Enfeksiyonlar
Bölüm 28 Karotis Cisim Tümörleri
Bölüm 29 Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi
Bölüm 30 Torasik Aort ve Supratorasik Dallarının Yaralanmaları
Bölüm 31 Toraks Çıkışı Sendromunun Vasküler Komplikasyonları
Bölüm 32 Proksimal Sol Subklavyen Arter Oklüzyonu Olan Hastaya
Perkütan Translüminal Anjiyoplasti ve Stent Uygulaması
Bölüm 33 Üst Ekstremite Vasküler Travmaları
Bölüm 34 Abdominal Aort Anevrizmalarında Zor Anatomik
Boyunlarda Endovasküler Girişimler
Bölüm 35 Periferik Endovasküler Girişim Komplikasyonlarına Yaklaşım
Bölüm 36 Alt Ekstremite Vasküler Travmaları
Bölüm 37 Akut Alt Ekstremite Emboli Tedavisinde Endovasküler Yöntemler
Bölüm 38 Majör Vasküler Cerrahi Esnasında Nöromonitörizasyon ve Spinal Kord
Korunması
Bölüm 39 Prostetik Vasküler Greft Enfeksiyonları
Bölüm 40 Vena Cava İnferior Yaralanmalarına Yaklaşım ve Alternatif Tamir
Yöntemleri
Bölüm 41 Akut Venöz Tromboembolizmde Endovasküler Tedavi
Bölüm 42 Derin Ven Trombozu Tedavisinde Cerrahi Trombektomi Yaklaşımı
Bölüm 43 Kronik Venöz Yetmezlik ve Tedavisi
Bölüm 44 Venöz Ülserlerde Tedavi Yöntemleri

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257275064
Yayın Tarihi :2020-12-24
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :444
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :195 X 275
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mehmet Ali Kaygın
İlgili Eserler