Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 149 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Tasdik Mantığı: Önermeler ve Mantıkî  (Dedüktif) Kıyaslar Geleneksel Mantığa Giriş -II-
İslam geleneğinde genellikle önermeler ve hükümleri (kazâyâ ve ahkâmuhâ) başlığı altında ele alınan iki önerme arasındaki mantıksal ilişkiler konusunu, bu ikinci kitapta, mantıksal içerme ve eşdeğerlik bakımından yorumlamaya çalıştık. Öte yandan Müslüman mantıkçıların Aristoteles'in basit kıyas sistemini kabul edip, daha da geliştirdiğini biliyoruz. İşte yine bu eserimizde Müslüman Dünyada kullanılmış basit kıyas mantığını, Batılı Ortaçağ formülasyonundan ayrı olarak, yeni, basit bir formülasyonla kurmaya ç
14.85 TL. 16.5 TL.
 %  10
Aristoteles ve Platon'da Analoji
Analoji tartışması, Platon ve Aristoteles'in argümanlarında sıklıkla önemli rol oynamaktadır. Ve dahi bu argüman türü Sokrates'e kadar uzanmaktadır. Fakat gerçek bir çıkarım olarak görülmemesi, olası sonucu salık vermesi ya da benzer vakalar arasında yetersiz sayıda benzer özelliğe dayanması sebebiyle, analojik akıl yürütme üzerinde kayda değer çok az çalışma yapılmıştır. Oysa analojinin, ortak bir niteliği paylaşan türlerin bir cins altında birleşmesi olarak, bir türden başka bir türe çıkarım olarak anlaşı
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Farklı Bakış Açılarıyla Tümevarımsal Mantık
Günlük yaşamda herkes yapıyor ben de yaparım anlayışı üzerinde temellenen, bilim insanlarının doğa araştırması veya doğa bilimlerinin vazgeçilmez akıl yürütme yöntemi tümevarımdır. Her ne kadar olası bilgiyi salık vermesine rağmen, insanın sınırlı aklı doğa karşısında ancak olasılık mantığını kullanabilmektedir. İşte tümevarımın problem olmasının altında yatan sebep, bu olasılığıdır. Öncüllerin sonucu garantilemediği bir akıl yürütme olarak tümevarımın farklı şekillerde ele alınmasının önünü açan yine onun
21.6 TL. 24 TL.
 %  10
Stoa Fiziği
M. Ö. 3 yüzyılda Atina'da Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş ve yaklaşık beş yüzyıl gibi uzun bir süre boyunca varlığını sürdürmüş olan Stoacılık, günümüzde genellikle ahlaka ilişkin kuramlarıyla anılır. Oysa okulun erken dönem düşünürleri, felsefeyi mantık, fizik ve etikten oluşan bir bütün olarak ele alırlar ve her bir araştırma alanının doğaya uygun yaşama amacını gerçekleştirmek için zorunlu olduğunu öne sürerler. Bu ayrımdan ve zorunluluktan hareketle nesnesi bizzat doğa olan fiziği ele alan bu kitap,
37.8 TL. 42 TL.
Tükendi
 %  10
Mantığa Giriş
Doğru düşünme ilmi olan mantığın en önemli amacı, insanın akla uygun şekilde düşünmesini ve davranmasını yani tüm düşünce ve davranışlarında insanın tutarlı olmasını sağlamaktır. Çünkü mantık bilimi, mantıklı düşünmenin kural ve kaidelerini tespit eder. Mantıklı düşünme, doğru veya tutarlı düşünmedir. Doğru veya tutarlı düşünme ise ortaya konulan fikrin ya da çıkarımın akla yani bir anlamda mantık ilkelerine uygun olmasıyla mümkün olabilir. Pratik anlamıyla ise mantık insana, açık seçik düşünmeyi, düşündükl
32.4 TL. 36 TL.
 %  10
Fârâbî'de Dil - Mantık İlişkisi
Fârâbî, henüz Arapça'ya yeni aktarılmış olan Aristoteles mantığını öncelikle tercüme ilim yaftasından kurtararak onun kavramlarını Arapça terimlerle telif eden, bu ilmin gerektirdiği düşünce yapısının temel unsurlarının İslâm Düşüncesi içerisine yerleşmesini sağlayan, bunu yaparken de sözkonusu düşüncenin entelektüel formunu oluşturan dil ile adım adım hesaplaşan bir mantıkçı konumundadır. O, ne kendinden önceki mantıkçılar gibi sadece bir mütercimdir ne de kendinden sonrakiler gibi mantığın teknik ayrıntıl
46.8 TL. 52 TL.
 %  10
Aristo'nun Mantık ve İlim Anlayışı
Gerek belli başlı tabiatçı veya maddeci karakteri taşıyan fizikçiler (physikoi), yani hemen hemen bütün bir İyonyalılar ve atomcular gerek idealist bir karakter arz eden matematikçiler (mathematikoi), yani Fisagorascılar hatta Elealılar'la Sofistler arasında büyük ayrılıkların baş göstermesiyle her şeyin sarsıldığı, bir yandan da duraklı veya sürekli, daimî veya mutlak bir varlık ve düzene karşı gerçeklin hareket hâlinde, sonsuz bir akış ve değişiklik içinde kaldığı, bunun neticesi olarak da zihinleri bir g
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Tasavvurlar Mantığı ve Kavramlar Mantığı; Geleneksel Mantığa Giriş - 1
Bugün geleneksel mantık dediğimizde zihnimizde oluşan disiplin, Aristoteles'in kurduğu, Megara ve Stoa okullarının da farklı bir çerçevede ele aldığı, Yunanlı Aristoteles şarihlerinin ve İbn Sînâ başta olmak üzere orta çağ mantıkçılarının ve sonrakilerinin kendilerine özgü bir şekilde bu temel üzerinde geliştirdiği mantık sistemlerini kastediyoruz. Geleneksel mantık önemli oranda modal bir mantığı da içerisinde barındırır. Ancak günümüzde modal mantık klasik olmayan mantıklara dâhil edilebilmektedir. Klasik
18.9 TL. 21 TL.
Tükendi
 %  10
Mi'yar-ı Sedat Klasik Mantık
Mantık doğru düşünmeyi öğreten ve hakikati bulma kurallarını ortaya koyan bilimdir. Descartes Düşünüyorum o halde varım derken, insanın temel sıfatının düşünmek olduğunu anlatmak istemiştir. İnsanlık dü­şünmekle başlar, düşünmez hale gelince biter. Düşünme, aynı zamanda insan hareketlerini sevk ve idare eden bir Kuvvedir. Gerek hareketlerin ve yapılan işlerin doğru ve­ya yanlış oluşu, gerekse insanlara faydalı veya zararlı oluşu, düşünme ve düşüncenin şekilleriyle anlaşılır. Eski kelamcılar mantısı itikadi
19.8 TL. 22 TL.
 %  10
Anahatlarıyla Mantık
İslam dünyasının ilk filozofu olarak bilinen Kindi Aristoteles'in mantık eserleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapmakla beraber asıl mantık çalışmaları Muallimi Sani olarak isimlendirilen Farabi ile başlamıştır. Farabi'den sonra İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli mantıkçı İbn Sina olmuştur. Hem Farabi hem de İbn Sina Aristoteles'in eserlerini son derece iyi bir şekilde incelemiş onlarla ilgili şerhler yazmış bağımsız ve özgün eserler ortaya koymuş lardır. Müslüman filozoflar Mantık ilmini ele alırken
24.3 TL. 27 TL.
 %  10
Retoriğin İkna Gücü
Retorik, Antik Yunan'daki politik, adli ve sosyal olayların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Sofistler retoriği siyaset meclislerinde ve mahkemelerde insanları etkilemek, inandırmak veya kandırmak amacıyla kullanmışlardır. Aristoteles, kendinden önceki retorik birikimini de göz önünde bulundurmak suretiyle günümüzde hala etkinliği devam eden retoriği, kanıtlama/ikna etme/inandırma yöntemleriyle kıyas formuna sokarak onu bir sisteme kavuşturmuştur. Retoriğin amacı, muhatapta yeni bir tutumun gelişmesini sağlamak
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Otorite Nedir?; Otorite Mantığına Giriş
Otorite gerçekten nedir, çeşitleri nelerdir? İktidar mücadeleleri için modası geçmiş bir maske midir? Vazgeçilmez bir sosyal istikrar unsuru mudur? Kim otorite sahibi olabilir, kim otoriteye itaat eder? Otorite temellendirilebilir mi, nasıl? Otoritenin akıl, hürriyet, tolerans ve inançla ilişkisi nedir? J. M. Boche?ski, bu ve benzeri soruları mantıki bir kesinlikte ve fakat aynı zamanda genel okuyucunun da anlayacağı bir dille günlük yaşamdan örneklerle ele alıyor. Ona göre, hiçbir otorite olmasaydı bugün i
29.7 TL. 33 TL.
Psikolojik sıkıntılar yaşam dönemlerinde farklı görülme sıklığı göstermektedir. Psikolojik rahatsızlıkların görülme sıklığı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar, gençler arasında, depresyon, intihar, anksiyete gibi psikolojik sorunlar ile madde kötüye kullanımı, kendini yaralama ve saldırganlık gibi davranışsal sorunların yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Depresyon ve intihar yaşlı nüfus içerisinde de yaygındır. İnsanların yaşamda karşılaştıkları sorunları çözebilme becerilerine sahip olması, ruhsal sı
40 TL.
 %  10
Felsefece Düşünmenin Yolları
 %  25
Bilim ve Bilgelik; Toplu Eserler - 13
Zerrelerden kürelere hiçbir zaman bilmediğimiz kadar çok şey biliyoruz. Ne var ki hakkında kırık dökük bilgi sahibi olunan bunca şey ancak cehaleti dağıtmaya yetiyor, hamakat baki kalıyor. Basiretsizlik neredeyse insanın bütün işlerine damgasını vuruyor ve yaşlı dünya bu basiretsizliğin eserleriyle her gün biraz daha yaralanıyor. Beri yanda eski dünyanın hür bir kimsenin uğruna gönüllü köleliğe katlanabileceği tek şey dediği bilgelik var. Bilimcilik, dünyanın yalnızca bilimin sağladığı doğrularla anlaşıla
11.25 TL. 15 TL.
 %  10
Gelenekselden Moderne Mantıkta Önermeler ve Doğruluk Değerleri
Mantık, aklın tüm insanlarda ortak bir işleyiş biçiminin olduğu varsayımına dayanan, akıl yürütmelerdeki düzenliliği formel bir dille ifade etmeye, onları denetlenebilir kılmaya imkân sağlayacak kuralları belirlemeye çalışan bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Mantıkta geleneksel ve modern ayrımına yol açan sebeplerden ikisi özel önem taşır. Bunlardan ilki mantığa ve dolayısıyla felsefeye işlerlik kazandıracağı kanaatiyle önermeleri değerlendirme ve işleme tarzını değiştiren mantıkçılık, diğeri ise doğ
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Mantık; Kültür Kitaplığı: 167
Mantık çoğu kez içine kapalı, felsefenin diğer alanlarından soyutlanmış bir uzmanlık sahası olarak görülür. Elinizdeki çalışma bunun ne denli yanlış bir kabul olduğunu görmek için birebir. Bu ufuk açıcı kılavuz bir taraftan mantığın felsefece düşünme çabasına nasıl derinden nüfuz ettiğini, öte yandan da Tanrı'nın varlığından zamanın gerçekliğine, değişim ve olumsallıktan türlü paradokslara dek nasıl birçok tartışmanın merkezinde olduğunu gösteriyor. Mantıkla ilgili temel işleyiş kurallarını açıklayıcı örnek
18.9 TL. 21 TL.
Toplam 149 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1