Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 328 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Batıda mukayeseli hukuk alanında birçok ciddi çalışma yapılmıştır. Hammurabi yasaları ile Yahudi hukuku arasında özel karşılaştırmalar yapılmıştır. Roma hukuku ile diğer bazı hukuklar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Umumi hukuk tarihi kitaplarında geçmiş hukuklar tanıtılırken bazı karşılaştırmalar yapılmıştır; bazı benzerliklerden söz edilmiş ve etkileşim iddialarında bulunulmuştur. İslam dünyasında mukayeseli hukuk alanında özel yapılmış çalışmalar azdır. Bazı eserlerde Roma hukuku ile Yahudi hukuku
25 TL.
Günümüzde ilahiyat fakültelerinde İslam Hukuku anabilim dalı altında öğretilen temel derslerden biri de fıkıh usulüdür. Fıkıh usulü dersleri sayesinde öğrenciler hem fıkıh alanı ile ilgili kendilerine öğretilmek istenilen dersleri daha iyi kavrayacaklar, hem de mezuniyet sonrası dönemde karşılaşacakları fıkhi meselelere nasıl cevap vereceklerini öğreneceklerdir. İlahiyat fakültelerinde okutulan fıkıh usulü derslerinde takip edilen usul kitapları incelendiğinde büyük çoğunluğunun Arapça'dan tercüme eserler o
45 TL.
Tükendi
 %  10
İslâm Ceza Hukukunda
Af, tarihsel süreçte hukukun en çok tartışılan konularından biridir. Kim affetmelidir? Her suçu affetmek uygun mudur? Af, hukuka olan güveni ve toplumsal huzuru olumsuz yönde etkilemez mi? Şahıslara karşı işlenen bir suçu devletin affetmesi suç mağdurlarını ve ma'şerî vicdanı nasıl etkiler? Bu ve benzeri sorular, geçmişte olduğu gibi günümüzde de hukukçular, kamuoyu, suç mağdurları ve yakınları tarafından gündeme getirilmekte ve affa ilişkin uygulamalar çoğu zaman eleştirilere konu olmaktadır. Ceza hukukund
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Temel Fıkıh Bilgileri
İslâm hukuku dünyanın en köklü ve esaslı hukuk sistemlerin-den biridir. Vahiy kaynaklı olması hasebiyle bu hukukta inanç, amel ve ahlak iç içedir. Hayatın akışı içerisinde meydana gelebilecek her türlü meseleye çözüm getirecek nitelikte kaynak zenginliği ve metodolojiye sahiptir. İslâm hukuku, dünya hukuk kültürüne çok şeyler kazandırmıştır. Sanığın şüpheden yararlanma ilkesi, masumiyet karinesi, suça iştirak, suçların içtimaı, işkence yasağı, hakkın kötüye kullanılması, alacağın temliki ve borcun nakli, be
36 TL. 40 TL.
Topluma katkı sağlama düşüncesini iş modellerine entegre eden şirketler, uzun vadede daha başarılı olmaktadır. Bu kitap size, şirketinizi kendi faaliyet alanında başarılı kılarken nasıl toplumsal katkı da sağlayabileceğinize dair bilgiler, ipuçları ve araçlar sunmaktadır. Yazar, bu sürükleyici kitapta vaka çalışmalarını kullanarak liderlerin yolculuklarını, elde ettikleri başarıları, yaptıkları hataları ve bu hatalardan aldıkları dersleri anlatmaktadır. Eser; CEO'lar, üst düzey liderler ve yöneticilerin
54 TL.
Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu adıyla telif ettiği bu eser, İslam Hukuku alanında Türkiye'de kaleme alınan en önemli eserdir. Eserde, adından da anlaşılacağı üzere hem fıkhi terimler izah edilmiş, hem de İslam hukukunun genel konularının tamamı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca eserde dört mezhebin görüşleri de mukayeseli bir şekilde verilmiştir.
40 TL.
Tükendi
 %  10
Hukuk Risalesi
Bu risale bütün Müslümanların büyük saygı sevgi duyduğu İmam Zeynülabidin'in (a) İslam ümmetine bıraktığı çok değerli bir mirastır.Muteber senetle günümüze ulaşan bu risale, Müslüman toplumun manevi mirasını değerlendirmesi ve sahip olduğu hazinlere yabancı kalmaması adına sahip çıkılması, etrafında çalışmalar yapılması gereken önemli bir kaynaktır.Risale hem orijinal Arapçası, hem de Türkçe dışında İngilizce çevirisiyle yayınlandı.Ayrıca İmam Zeynülabidin (a) ve Hukuk Risalesi hakkında ilave bilgiler de ki
13.5 TL. 15 TL.
 %  10
Fıkıh Usulü
Temel İslam bilimleri arasında önemli bir yere sahip olan fıkıh usulü, şer'i delilleri açıklayarak Kur'an-ı Kerim, sünnet-i nebevi, icma ve kıyas olarak belirtilen edille-i şer'iyyenin vasıarından söz eder. Ayrıca bu delillerden istin - bat edilen hükümlerin yöntemlerini belirler. Fıkıh usulü, hükümlerin, şer'i delillerden nasıl ve ne şekilde çıkarılacağını, şer'i hükümlerin hakikatlerine vakıf olabilme kaidelerini gösterir. Fıkıh usulünün kaidelerini bilmeyen kişi tefsir, hadis ve dil bilimlerinde uzma
37.8 TL. 42 TL.
Mukâtaa kavramı, Osmanlı mali hukukunda olduğu gibi vakıf hukukunda da farklı hukuki sonuçlar doğuran uygulamaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise esas olarak vakıf arsanın, üzerine karâr hakkı ve mülkiyeti şahsına ait olmak kaydıyla bina yapmak veya ağaç dikmek isteyen kimseye kiralanması anlamındaki mukâtaa uygulamasına odaklanılmıştır. Mukâtaa uygulamasının temelleri Osmanh'dan öncesine dayanmakta olup Osmanlılar tevarüs ettikleri bu uygulamayı birtakım düzenlemelerle daha da geliştir
32 TL.
 %  10
Misyar Nikahı ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
İnsanlar evlenmek için pek çok sebep ileri sürebilmektedir. Çoğu kimse de neden evlenmesi gerektiğini, kiminle nasıl bir aile hayatı kurması gerektiğini enine boyuna düşünmeden evlenmektedir. Kadın ve erkek birbirlerine karşı istek ve arzu duyan fıtratta yaratılmıştır. Fakat sebep sadece bu olmamalıdır. Aile, Allah'ın rızasını kazanmanın başka bir boyutunu oluşturmakla ibadeti, geniş aile ile bir hayat içerisinde olma yönüyle hukuku ilgilendiren bir boyuta sahiptir. Bunlar düşünülmeden kurulan aileler ya de
28.8 TL. 32 TL.
 %  10
İslam Hukuku Açısından Teverruk İşlemleri
Tarih içerisinde toplumsal ve ekonomik hayatta meydana gelen değişim ve gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar öteden beri farklı birçok finansman modelinin gelişmesine sebep olmuştur. İslamiyet'in gelişiyle birlikte ticari hayat ve finansal sistemin kuralları yeniden tanzim edilmiş haksız kazanç ve sömürü sistemini tasfiye eden adil bir ekonomik sistem inşa edilmiştir. İslam'da iktisadî faaliyetlerin Kur'ân ve Sünnet tarafından belirlenen ölçüler doğrultusunda yürütülmesinin dinî bir gereklilik oluş
36 TL. 40 TL.
 %  10
İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd (2 Cilt Takım)
... İşte İslam Hukukunun kıymetini, müslüman olmayan bir kimsenin şahadetinde aramalıdır. O adam ki, açıkça ben bir hıristiyanım ve dinme mutekidim; fakat hakiki bir hıristiyan, bütün insanlara bitaraf muamele edendir. İslam Hukukunu bu zaviyeden tamamen bitaraf olarak tetkik ettim ve en büyük hürmete şayan gördüm demektedir. ... Ne yazık ki bizde, necdet-i fikriye ve ciyadet-i kalemiya sahibi adetleri sayılı bir kaç Hanefi Türk uleması istisna edilirse, İslam Şeriatı ve İslam Hukuku, kimse tarafından Sava
41.67 TL. 46.3 TL.
Tükendi
 %  10
İslam Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler
Kadın konusu, hem dini sorumluluklar hem de haklar açısından günümüzde en çok tartışılan konulardan birisidir. İnsanlar, mutlu bir yuva kurup huzurlu bir hayat yaşama amacıyla evlilik yaparlar. Ancak birlikte aileyi oluşturan taraflar, zaman içerisinde hak arama mücadelesine başlamaktadır. Hâlbuki karı-koca birbirinden devamlı hak koparmak için çekişip duran iki düşman kutup değil, birbirini tamamlayan, yardım eden, destek olan, huzur ve moral kaynağı oluşturan bir bütünün iki yarım parçasıdırlar. Câhiliye
27 TL. 30 TL.
Hiç düşündünüz mü? İslam'a göre yolculuk ne için yapılmalı, ne tür hallerde zorunlu olmalı veya hiç yapılmaması gereken haller nelerdir? İşte bu tür akılları kurcalayan sorular, cevabını bu kitapta bulabilecek...! Yolculuk yapmanın dini hükmü, yolculuğun yapılış maksadı ve gerekçesine göre farzdan harama kadar değişiklik arz etmektedir. Hac ve vatan müdafaası gibi farz olan görevleri yapmak için seyahat, farz hükmünü almaktadır. Aynı şekilde kişinin bulunduğu yerde can ve mal güvenliği ile dinini yaşama imk
40 TL.
 %  10
İslamda Alışveriş Ve Ticaret Hukuku
Emin (güvenilir) doğru sözlü tüccar, Nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. (Tirmizi)
21.6 TL. 24 TL.
 %  10
İslam ve Beşeri Hukuk;Sömürgeciliğin Kanunlarımıza Etkisi
Ey Müslümanlar! İşte devletleriniz! Onlar, havasına ve karasına tahakküm eden, doğal kaynaklarını ele geçiren sömürgecilerin avucundadır. Onların mallarınızı çalmak, rızıklarınızı yağmalamak, kanınızı akıtmak, saygınlığınızı yok etmek, inançlarınızla alay etmek ve dininizi değiştirmekten başka amaçları yoktur. Ey Müslümanlar! İşte kanunlarınız! Onlar, size ait değildir ve bu kanunların sizinle bir ilgisi yoktur. Onlarda sizin şuurunuzu rahatsız eden, inançlarınıza saldıran ve aranızda fesadı yayan unsurl
27 TL. 30 TL.
İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti gibi kavramlar, çekiciliği, etik değeri, hukuki-siyasi gücü yanında en çok kötüye kullanılan kavramlardır. Yine islam -siyaset ve insan hakları ilişkisi, en çok tartışılan konulardandır. Kitap bu tartışılan konularda İslam'ın yaklaşımını tespit amacıyla akleme alınmıştır. Kitabın Giriş bölümünde, din-siyaset ilişkisine ilişkin farklı yaklaşımlar ve bunların Kur'an'ın ilkeleri açısından değerlendirmesine yer verilmiştir. Birinci bölümde, tarih boyunca siyasi gücü
32 TL.
 %  10
İslam Hukukunun Teşekkülü Sürecinde Hz. Ali'nin Rolü
İslam Hukukunun Teşekkülü Sürecinde Hz. Ali'nin Rolü
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
İlk Dönem İslam Tarihinde İktidar Muhalefet İlişkisi
İnsanlık tarihi, olması gerekenler/ilkeler ile olanlar/realite arasındaki etkileşimin serüvenidir. Durum, geçmişte ve günümüzde bu şekilde olduğu gibi gelecekte de farklı olmayacaktır. Bu iki husus arasındaki benzeşme ya da ayrışma ise olanların; yani realitenin meşruiyet derecesini ortaya koyacaktır. Her zaman, olması gereken ilkelere bağlı bir hayat yaşayan ve realiteyi bu ilkeler doğrultusunda değerlendirip ona göre tavır belirleyen Hz. Peygamber (sas), kendisinden sonra aynı yolu takip etmeleri için ümm
36 TL. 40 TL.
Toplam 328 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1