Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  10
Tam Kayıtlı Halebi-i Sağir ve Tercemesi
Bütün hamd Allahadır. O'nun Peygamberine ve Peygamber'in Aline ve Ashabına salat ve selam olsun. Allah Taala, tercüme etmemizi muvaffak kıldığı Halebi-i Sağirin okunmasını ve ondan gereği gibi istifade edilmesini, mümin kardeşlerimin cümlesine nasib ve müyesser etsin. Halebi-i Sağir'in sahibi İbrahim b. Muhammed b. İbrahim el-Halebi'dir. İbrahim Halebi, Hanefi fıkhın, füruunda Mültekaa'l-Ebhür'ü yazmıştır. Halebi-i Sağir'ı yazan İbrahim Halebi, bundan önce Halebi-i Kebir'i yazmıştır. Müellif Halebi-i Keb
49.5 TL. 55 TL.
1- Genç Davetçilere Nasihatler - Müslüman Kardeşler ile Hasbihalim Günümüz dünyasında yaşayan ve çağdaş tehditlerle karşılaşan Müslüman âlim ve düşünürlerin sorumluluğu, İslam'ın bu çağı yönetmeye, doğruya yöneltmeye ve yüceltmeye gücünün yettiğini ispat etmektir. Bundan sonraki sorumluluğu da İslam'ı her türlü topluluk, kurum, okul, grup ve partiden daha üstün/üstte tutmaktır. İslam'ın bekası için bütün bu isim, yöneliş, işaret, sembol, parti ve cemaatlerin korunması lazımdır. Hiç kimsenin bir an bil
83 TL.
 %  10
En Güzel Dualar
Bu kitap; her kesimden insana hitap eder nitelikte, anlaşıır bir dille kaleme alınmıştır. Kolaylık olması açısından, duaların orijinal metinleri, Türkçe okunuşları ve anlamları bir arada verilmektedir. En doğru kaynaklardan derlenerek hazırlanmış olan bu eserde, asılsız olan dualara, uydurma hikâye ve izahlara yer verilmemiştir. -Allah%27%27ın en güzel isimlerinin (esmâul-hüsnâ) anlamları ve faziletleri... -Günlük hayatımızda; nikah, mevlid, cenaze, sünnet gibi toplumsal merasimlerde okunacak dualar... -iba
40.5 TL. 45 TL.
Evladım Ögüt Kolaydır Güç Olan Onu Tutabilmektir. Çünkü Öğüt Havai Zevklerine Uyanlar İçin Acıdır. Zira Yasaklar Onların Gönüllerinde Yatan Birer Sevgilidir. Bilhassa Süret ve Şekil Olarak İlim Talebinde Olup Benlik ve Nefis - Üstünlüğü ile Dünyalık Elde Etmek İçin Çalışanlar Yokmu - İşte Bunlar Yarının Dehşetinden Kurtulmak İçin Amele Luzüm Kalmadan Sadece Bilginin Yeteceğini Sanırlar ki Bu Filozofların İnancıdır.
30 TL.
 %  10
Tam Miftah'ül Kulub;Kalblerin Anahtarı
Mehmet Nuri Şemseddin-el-Nakşibendi kaddesallahu sIrrahul-Ali hazretleri; Kutb-ür-Rabbani, Gavs-ül-Samedani, Sultan-ül-evliya Seyyid Abdülkadir Geylani kaddesallahu sırrahul-Ali hazretlerinin, on beşinci batın evlatlarından olup, Taşköprü kazasının Ayvalı kasabası ileri gelenlerinden şehit Seyyid Hüseyin Efendi'nin oğludur. Hicri 1216 yılında, İstanbul'da doğmuşlar ve tahsil çağına girdiklerinde, evleri civarında bulunan Mercan ağa mektebinde Besmele-i-şerif çekerek, Kur'an-ı-kerim öğrenmeğe başlamışlard
49.5 TL. 55 TL.
 %  10
Hadis-i Şerifler ve Vaaz Örnekleri;Muhtar-ül-Ekadisin-Nebeviyye İzahlı Tercümesi
Anlaşılacağı üzere eserimiz, izahlı bir Hadis-i Şerif tercümesidir. Bu eserimizi okuyacakların hemen hepsi, Hadis-i Şerif, cümlesinin ifade ettiği manayı bilir .. Ama, bilmeyenler de olabilir .. Biz burada daha çok bilmeyenleri düşünerek, kısaca tarifini yapıp geçeceğiz . Şöyle ki: Ravisi itimada şayan; anlatmak istediği mana, Ayet-i Kerimelerin ruhuna uygun; üslubu düzgün ve zayıflık, düzensizlik gibi haller'den beri olduktan sonra: Peygamber (s.a.v.) efendimize ait olduğu bildirilen her mübarek k
49.5 TL. 55 TL.
 %  10
Zübdet- Ül İhya
Tercümesini sunduğumuz bu eser, İhya-u Ulum - id - DİN'in bir Zübdesidir. İslam aleminde olduğu kadar, bütün dünyada da haklı bir şöhret yapmış olan imam-ı Gazali ve onun ünlü eseri İhya, islâm tefekkür tarihinde müstesna bir yer işgal eder. İmam-ı Gazali'nin hayatını, muhterem kardeşimiz Dr. Ahmed Subhi Furat Bey dile getireceklerdir. Ben burada sadece İhyâ ve onun zübdesi üzerinde duracağım. İsminden de anlaşılacağı veçhile «İhya-u Ulum-id-Din, dinî ilimlerin, ihyası yâni canlandırılması demektir. Gaza
49.5 TL. 55 TL.
 %  10
Farsça - Türkçe Lugat
Farsça - Türkçe Lugat (2. Hamur) Salah Bilici Kitabevi Yayınları
49.5 TL. 55 TL.
 %  10
Mecma'ul Adab (Şamua Kağıt)
Cenabı Hakkın lütuf ve inayeti ve Peygamberi-zişan ,aleyhi ve alihi salavatullah-ül Mennan Efendimiz hazretlerinin immet ve ruhaniyeti berekatile; Mec Ma'Ul-Adab adındaki bu çok mühim ve kıymetli eseri tanınmış vaiz ve hatiplerimizden Elhac Muzaffer Ozak'ın emeği ve dikkati sayesinde yeni harflerle tab ettirmek hizmet ve şerefi, 1958 yılında Yayınevimize nasip ve müyesser olmuştu. Aradan on yıl geçti. İlk baskısı kısa zamanda tükenen bu değerli eserin her gün artan bir istekle ve ısrarla aranıp, sorulmas
63 TL. 70 TL.
 %  10
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu 25-27 Kasım - 2005
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu25-27 Kasım - 2005İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
İslam ve Medeni Yargılama Hukukunda Tahkim
Bu gün özellikle Türkiye'de gerek fizikî yetersizlikler gerekse dâvalardaki aşırı yoğunluk sebebiyle genel yargının yükü hayli artmış ve işleyişi yavaşlamıştır. Öyle ki bazı dâvaların sonuçlandırılması uzun yıllar sonra bile mümkün olmamaktadır. Sonuçta insanların genel yargıya olan güveni azalmakta haklarını arama konusunda zaman zaman yasal olmayan yollara başvurabilmektedir. Oysa pek çok yönlerden hızlı ve pratik olan tahkim yöntemi gereği şekilde işletildiği takdirde sözü edilen sakıncaların büyük çoğun
27 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  10
İstikbal İslamındır
Biz; insanların, Allah'a döneceğine, O'nun hayat nizamına uyacağına inanıyor ve yakînen biliyoruz ki İstikbal İslâm'ındır. Yine aynı şekilde kesin olarak inanıyoruz ki İslâm'ı, bütün eylem ve duygu alanlarıyla beşer hayatının nizamı olması esasından çıkarmak için sarf edilen ve edilecek olan bütün gayretler başarısızlıkla neticelenecektir. Hatta başarısızlık ve hüsran alametleri şimdiden belirmiştir. Çünkü hayattan uzaklaşma, ne bu dinde ne de başka hiçbir dinde yoktur. Anlaşılmıştır ki şaşaalı maddî medeni
10.8 TL. 12 TL.
Tükendi
 %  10
Delilleri İle Müslüman Kadının Fıkıh Kitabı
Müslüman kadının; namaz, oruç, zekât, hac, umre gibi ibadetlerinde kendisini ilgilendiren hükümlerin yanı sıra evlilik, boşanma, nafakalar, cenaze, hadler, yiyeceklerde helal ve haramı belirleyen prensipler gibi muamelâtla ilgili bahislerde kadının durumunu açıklayan bu eser; sadece bir ilmihal kitabı olmayıp Müslüman genç kız ve kadının her yönünü, çağımızın gereklerini ve problemlerini de göz önünde tutarak ele alan bir fıkıh kitabıdır. Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu yazar İbrahim Muhammed
24.75 TL. 27.5 TL.
Tükendi
 %  10
Kırk Hadis
Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin... ve Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen kimseyi Allah Teâlâ fakihler ve âlimler topluluğu arasında diriltir. Hadis-i Şeriflerine istinaden İslâm âlimleri bu müjdeye erebilmek için çeşitli konularda Kırk Hadisler derlemişlerdir. İmam Nevevi'nin bu geleneği devam ettiren elinizdeki eseri, en fazla yayınlanan ve üzerine şerhler yapılan bir eserdir. Bu kıymetli çalışmayı, Nureddin Yı
9 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  10
Hüma Dergisi Sayı:1
Hüma Dergisi, farklı bölüm ve üniversitelerde eğitim gören hanım öğrencilerin, gibi birçok alanda kalemleriyle duruşlarını sergiledikleri iki aylık edebiyat ve fikir dergisidir.Modern dünya ile beraber karışan zihinlere İslâmî bakış açısını gençlik lisanıyla sunmak ve hayatın her alanına ışık tutacak fikirleri kaleme almak niyetiyle yayİslâmî ilimler, psikoloji, edebiyat, tarih, coğrafya, fizik ın hayatına başlamıştır.
8.1 TL. 9 TL.
Tükendi
 %  10
Büyük İslam İlmihali
Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslâm dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması kendisi için bir borçtur. Din konusunda bilgi ise İlmihal (Herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Kişi, edindiği bilgilerle üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır. Elinizdeki bu eser, Fatih Dersiamlarından emekli Diyanet İşleri Reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, Büyük İslâm İlmihali adlı kıymetli çalışmasının sadeleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Merhum Ömer Nasuhi
45 TL. 50 TL.
Tükendi
Varsayalım, çok önemli ve sizin bütün paranızı harcadığınız, kazanırsanız çok iyi şeyler olacağını düşündüğünüz çok çalıştığınız olması için sayısız dua ettiğiniz bir işiniz var. Bütün hazırlıklar tamam. Yola çıkıyorsunuz, yağışlı bir hava, erkenden havaalanına yetişmeniz gerek. İlk uçakla giderseniz ihaleye ancak yetişebileceksiniz. Onun için uçağı kaçırmamanız önemli. Havaalanına doğru giderken, yağmurda yolda kalmış bir arkadaşınızı görüyorsunuz. Onu almak için arabanızı sağa çekerken yol kenarındaki bir
35 TL.
 %  35
Aşk'a Doğru
Sevgili'ye uzun bir mektup bu yazılanlar. Bir çocukluk düşü, genç kız rüyası, olgunluk çağına uzanan köprü. Peygamber aşkının, O'nun yürüdüğü yollarda yürümeye duyulan hasretin, baktığı gökyüzüne bakma arzusunun tezahürü okuduklarınız. Bu yol, bu mektup, bu kavuşma bir son değil. O'na daha layık, daha iyi biri olarak gelinecek yolların henüz başı. 'Şefaat Yâ Resûlallâh!'
16.9 TL. 26 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2