Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 590 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Hacı Bektaş Veli ve Bektaşi Yolu
Horasan erenlerinden olan Hacı Bektâş Velî XIII. yüzyılda Cengiz istilâsı sebebiyle Anadolu'ya doğru başlayan derviş göçleri sırasında Haydarî dervişlerinden biri olarak Anadolu'ya gelir. Sulucakarahöyük'te bir Türkmen şeyhi olarak bir yandan kendi cemaati içinde mürşidlik görevini sürdürürken bir yandan da bugünkü Ürgüp yöresindeki Hıristiyanlarla sıkı ilişkiler geliştirip onların ihtidâsına zemin hazırlar; ayrıca şamanist Moğolların Müslümanlığı kabul etmeleri için yoğun faaliyet gösterir. Öğretileri XIV.
25.2 TL. 28 TL.
 %  10
19. Yüzyılda Alman Şarkiyatçıların Bektaşilik Serüveni; Bektaşiler Tahtacılar Kızılbaşlar
Kitap, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliğin, 19. Yüzyılda Almanya arşivlerinde bulunan kaynaklardaki yansımalarını ve Alman şarkiyatçı, araştırmacı ve yazarların Bektaşiler, Tahtacı ve Kızılbaşlar hakkındaki görüşlerini irdelemektedir. Dr. Georg Jakob'un 1908 yılında yayımladığı Bektaşîlik Öğretisi Üzerine Denemeler adlı çalışması Almanya'da önemli yapıtlar arasında sayılmaktadır. 120 yıl önce Dr. Edmund Naumann'ın Hacı Bektaş'a yapmış olduğu ziyaret ve bu ziyaret sebebiyle yazdığı makalesi Hacı Bektaş türbe
18 TL. 20 TL.
 %  25
Babailer İsyanı (ciltli)
13. yüzyıl Anadolu'sunun toplumsal, etnografik, dinî ve siyasi hâli nasıldı? Tarikatlar, devlet tasavvurları, İslâm anlayışları bugünkü gibi miydi? Günümüzde -özellikle Alevî tabanda- önemli bir yeri haiz olan Babaî hareketinin/isyanının tam olarak oturduğu zemin ne idi? Orta ve Yeniçağlar Türkiye tarihindeki yeri nedir? Hareketin mensupları Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna nasıl ve ne gibi bir katkıda bulundular? Osmanlı sultanları ile ilişkileri nasıldı?Ahmet Yaşar Ocak'ın bu titiz çalışması, i
36 TL. 48 TL.
 %  30
Hz. Ali Ve Alevilik
Alevîlik; bir din, mezhep veya tarîkat ve hatta bir cemaat adı değildir. İslâmî bir düşünce, felsefe, hayat ve düşünce tarzı veya İslâmî kültür, İslâm'ın farklı bir yorumu olarak ele anılabilir.Alevîlik, İslâm'ın farklı bir yorumu olmakla birlikte, Alevîlik anlayışının da çok farklı yorumları vardır. Bu sebeple Alevîlik konusu, incelenmesi zor, zor olduğu kadar da tehlikeli bir konudur. Ne var ki; yanılgıları ve yanlış değerlendirmeleri, ayrılıkları ve sürtüşmeleri önlemek için, birleştirici - bütünlükçü bi
21 TL. 30 TL.
Günümüz Türkiye'sinde Alevilik âdeta dinsizlik olarak yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle okumayan, Araştırmayan, İncelemeyenler kulaktan dolma sözlerle bu kanıya varmaktadırlar. İnsanın kendini yenilemesi en zor işlerdendir. Bu nedenle eğitime dayalı Alevilik görüşü ile ısmarlama bilgilere dayananın birbirinden çok farklı olduğu bu kitapta görülecektir. Hz. Peygamber ve ailesinin etrafını parçalamak maksadıyla planlanan din anlayışı âdeta Aleviliğe mal edilmektedir. Önemli olan ibadet etmekse, istey
17 TL.
Yazarlar: Aytuğ Mermer Üzümlü, Bekir Tuncer, Cemal Gümüş, Cihad Doğan, Elçin Bayraktar Köse, Erol Dönek, F. Nur Yorgancılar Atatoprak, Faruk Güven, Hale Çolakoğlu, Halil İbrahim Şengün, Hayriye Nur Başyazıcıoğlu, İbrahim Aydın, Meltem Canoğlu, Murat Mercan, Nurcan Yücel, Nuriye GüreşFikir, ürün ya da hizmetleri paylaşmaya yönelik faaliyetleri kapsayan pazarlama iletişimi etkinlikleri tüm kolektif yapılanmaların, iletişim stratejilerinin bir yansımasıdır. Dijital çağda iletişim stratejileri doğru planlansa d
40 TL.
 %  10
İtibar Yönetimi;Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Kurumsal itibar kavramı sosyal bilimler çatısı altında farklı disiplinler için bir inceleme alanı olarak değerlendirilmiş ve özellikle son yirmi yılda büyük ilgi görmüştür. Kavram çeşitli kuramsal lenslerin odağında yer almıştır. Bu noktada çok sayıda araştırmacının disiplinler arası bir kesişme noktası olan kurumsal itibarın kavramsallaştırılmasına katkı sağladığını görüyoruz. Her ne kadar kavramın maruz kaldığı paradigma çeşitliliği araştırmacıları kavramın kapsam, bağlam ve boyutlarını değerlendirme nokt
37.8 TL. 42 TL.
 %  10
Alevi Yolunda Erkan;Diyarbakır Yöresi Örneği
Diyarbakır bölgesinde yaşayan Aleviler, daha önceki yerleşim alanları olan Musul, Kerkük ve Horasan bölgelerinden 1550-1580'li yıllarda Dicle nehri boyunu takip ederek yeni yerleşim yerleri olan Diyarbakır'a göç etmişlerdir. İlk zamanlarda Dicle Nehri kıyısında toplam 360 tane Kızılbaş Alevi Türkmen köyü mevcutken Alevi köylerine karşı yapılan çeşitli baskılar sonucunda birçok köyün halkı ya asimile olmuş ya da başka vilayetlere göç etmiştir.Elinizdeki Erkânname, Diyarbakır'ın Kadıköy, Şarabi, Seyit Hasan,
27 TL. 30 TL.
 %  10
Alevilik Üzerine Söyleşiler
Alevilik inanç sistemi, İslam öncesi ve İslam dışı kaynaklarına ilişkin, Hacı Bektaş Veli, Velâyetnâme, Makâlât ve Dergâh ve bazı kavramlar üzerine, Resmi çevreler ve müttefiklerinin Alevi-Bektaşi günceli üzerinde aykırı tarihsel değerlendirmeler, Cemevi'nin tarihsel gerçekliği üzerinde, Halk Şiiri, Halk Ozanlığı ve Alevi-Bektaşi Edebiyatı üzerinde, Şemsi Tebrizi'nin gerçek kimliği, Mevlâna ilişkisi ve ölümü üzerine yeni görüşler üzerine söyleşiler. Kitaptaki söyleşiler, farklı kimlikler taşıyan kişilerin y
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Kıyam Türküsü
Savaş; San'a'da Bağdat'ta Şam'da Halep'te binlerce yılın birikimi olan şehirleri, oralarda kurulmuş olan medeniyetlerin şaheserlerini, nesillerden nesillere aktarılan insani birikimini yıkıp yok ederken, topluca bir ülke halkını imha edip milyonların içerisinden kâh gruplar bazında kâh bireyler açısından âbide şahsiyetler, korkusuz kahramanlar çıkaran ilginç bir paradoksun hikayesidir. Hayat; her türden inanca, fikre aidiyet kavgasına, yaşamın tüm karmaşasına, keşmekeşine, çilesine rağmen doyasıya yaşamaya,
27 TL. 30 TL.
 %  30
Pir Sultan Abdal; Geçti Dost Kervanı
Pir Sultan Abdal, sazı ses oldu ve sözü hep şiir kaldı. Asırlardır gönüllere dokunan bir aşk ustası, kendi halinde bir yol ehli, bir varlığı mihnet etmemekte bulmuş bir isyankâr... Daima şair, Türkçe'nin gül ağacı... Alevi-Bektaşi geleneğinin en çok bilinen, tanınan, sevilen, dilden dile dolaşan söz ustası. Onun şiirleri, hayatı ve mücadelesi ile bir, aynı soydan. Günümüzde bilinen pek çok türkü, deyiş, ilahi ve nefes'in yaratıcısı. Onun sözlerinde önce Muhammed vardır, Ali vardır, Hüseyin, Fâtıma, Hasan, E
41.3 TL. 59 TL.
 %  10
Gelin Ey Nazenin Canlar
Bektâşî babası, Celvetî ve Sâdî şeyhi Yusuf Fâhir Baba, Üsküdar'ın son nâzenînlerinden olup, kûşe-i harâbâtta karar kılmış melâmet meşrep bir zâttır. Gelin Ey Nâzenîn Canlar adı ile neşredilen dîvânında, Ehlibeyt meveddetini ve vahdet-i vücûdun nâzik noktalarını büyük bir aşk, irfan, dirâyet ve coşkunluk ile terennüm etmektedir. Muhteşem bir geleneği ve zevki şahsında cem eden Fâhir Baba, dîvânını kendisine âyine etmiş gibidir. Bu âyineye bakan, gâh ağlayacak gâh gülecek, gâh celâllenecek gâh ferah edecek
45 TL. 50 TL.
 %  10
Aleviler Gerçek Ali'sini Arıyor
İşte tam da burada; Alevilerin dillerinden düşürmedikleri Ali'nin kim olduğu konusu neden önemlidir? Aleviler, Ali derken, Halife Ali'yi mi kastediyorlar, yoksa başka bir Ali mi var? Bu durum belli değil. Çünkü Halife Ali Müslümandı. O, kayınbabası Muhammed ile beraber İslam'ı ve İslam'ın anayasası olan Kur'an'ı hazırlamış ve yaymışlardı. Her şeyden evvel de İslam'ın tüzüğü olan şeriatı en çok koruyan, kollayan ve ona göre hareket eden Halife Ali'nin kendisiydi. Yani Ali'de bugünkü Sünni İslam'ın her şeyini
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Bilinmeyen Yönleriyle Bektaşilik
Hacı Bektaş, XIII. yüzyıl Anadolu insanının manevi bütünlüğünü ve gönül birliğini oluşturan Ahi Evren, Yunus Emre gibi gönül insanlarının en önde gelenidir. Bu gönül insanı kendisine hoş gelmese de tüm insanlara gönül hoşluğu ile bakabilen, onların gönüllerini kazanmak için gayret eden ve bu çabasını herkese telkin eden dolayısıyla hayatını bu yola adamış bir gönül adamıdır. Hacı Bektaş, halk arasında farklı inançta olanları birbirleriyle kavga ettiren değil, onların yaşayışları, fikirleri ne olursa olsun,
43.2 TL. 48 TL.
 %  10
Aleviliğe Bakmak; Reya Heg Süreği 'Kapısından'
Alevilerin sorunlarının çözümüne katkı sunacağına inandığımız yöntem ve önerilerimizi paylaştığımız bu çalışmanın en azından bazı konularda bir tartışmaya yol açacağına inanıyoruz. Bazı değerlendirmeleri, eleştiri ve önerileri ilk defa bu çalışmada bulacaksınız. Kuşkusuz bu değerlendirmelerimizin Alevilerin tüm sorunlarına çözüm olacağı, yaşanan kafa karışıklıklarının tümünü gidereceği iddasında değiliz. Önereceğimiz yöntemin çözüm imkanlarını arttırmaya az da olsa katkı sunacağı kanısındayız.
36 TL. 40 TL.
 %  10
Aleviliğin Doğuş Kaynakları
Bu çalışma; Aleviliğin hangi kaynaklara dayanarak doğduğunu, geliştiğini araştırıyor. Alevi felsefesine katkı koyan insanları ele alıyor. Aleviliğin kısa bir tarihçesini diyalektik bir yöntemle ortaya koyuyor. Aleviliğin gelişim süreci belirli bir kronolojik sıra içine sokulmaya çalışılmıştır. Okuyucunun Aleviliğin değişimleri ne zaman yaşadığını görmesi için bu yol seçilmiştir. Gerçekleri gizleyerek yaratılan bir tarih, resmi tarih olur; ama bilimsel bir tarih olmaz. Bu inceleme, Aleviliğin gerçek tarihi
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
Alevi İnanç Kırımı
Aleviler, son zamanlarda kendi içlerindeki kınalı keklikler kullanılarak inancı içeriden sinsice kuşatan ciddi bir Şii ablukası altındadır. Bu anlamda Aleviliğin inanç kırımı niteliğindeki en can alıcı asimilasyon tehlikesi, Alevi inancının hümanist- aydınlanmacı eksenini tamamen kaydıracak bir minvalde ilerlemektedir. Bu, ağlarına düşürdükleri inanç hizmeti yürüten bazı kişiler ve İslamcı Alevi kurumları aracılığıyla, dönüşümü doğrudan Alevilerin inanç mabedinde gerçekleştiren Şii kuşatmasıdır. Alevilikte
21.6 TL. 24 TL.
 %  10
Kaz Dağları'ndan Toroslar'a: Tahtacı Türkmen Alevileri
Kaz Dağları'ndan Toroslar'a Tahtacı Türkmen Alevileri adlı bu kitap 2015 yılından itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya ve Mersin'de sürdürülen antropolojik çalışmanın bulgularına dayanmaktadır. Tahtacı topluluğunun sesli ve yazılı ürünlerini kayıt altına alan çalışma, dijital ortamda dinlenmek üzere hazırlanmış ses kayıtlarından ve bu ses kayıtlarında yer alan nefes, dua ve türkülerin ait olduğu dini ve kültürel arka planı anlatan bir metinden oluşmaktadır. Am
46.8 TL. 52 TL.
 %  10
Hasani Sani'den Hak ve Hakikat Yolu
Yer gök yok iken bu yol var idi, Cümlesi cümlesine kardeş yar idi. Ey can, bilesin ki Mürşid-i Kamilullah Seyyid Hasani Sani'nin yazdığı, beyan ettiği ve aktardığı bütün bilgiler, söylemler, anlatımlar ve deyişler bizler için eşsiz bir hazinedir! Herkes, yaptığı hizmet ve katkısıyla; lokması ve niyazıyla; ikrarı ve imanıyla; namus, vicdan, edep ve hayâsıyla; doğruluğu ve bağlılığıyla; yar ve dostluğuyla; sevgisi ve aşkıyla bu hazineden kesinlikle nasiplenir. Talip yolu ta ezelden kardeş bacıdır Kardeş bac
37.8 TL. 42 TL.
 %  30
Erzincan Yöresi Alevileri İnanç Sistemleri Dinsel-Geleneksel Yaşam Tarzları
Dünyada ve bizde mezhep ayrılıklarından doğan çatışmalar, sıkıntılar her zaman görülmüştür. Araştırmalarım sırasında görüştüğüm Alevi Dedelerinden birinin sıkça tekrarladığı bir söz vardı: ''İnsan bilmediğinin düşmanıdır'' derdi. Ülkemizde hangi kesimden olursa olsun maalesef birçok kişi birbirini tanımak için çaba sarf etmiyor, düşünmüyor ve kulaktan dolma yalan yanlış bilgilerle karşısındakini değerlendiriyor. Umarım bu kitap bir nebze de olsa birbirimizi daha iyi tanımamıza vesile olur. Alevilikle ilgil
42 TL. 60 TL.
Toplam 590 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1